adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Blog

Postępowanie w sprawach nieletnich

Postępowanie wobec nieletnich reguluje obecnie ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1700), która przewiduje dwa rodzaje postępowań: postępowanie w sprawach o demoralizację – wobec osób, które ukończyły 10 lat i nie są pełnoletnie; postępowanie w sprawach o czyny karalne...
Czytaj dalej

Pozew o podwyższenie alimentów – kiedy można go złożyć i jak go odpowiednio uzasadnić

Uprawniony do alimentów może wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów, jeżeli wzrosły koszty jego utrzymania lub zwiększyły się możliwości zarobkowe czy majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Zgodnie z art. 138 k.r. i o., w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W pozwie o podwyższenie alimentów należy...
Czytaj dalej

Brak zapłaty za fakturę – co zrobić?

Może dojść do sytuacji, że współpracujący z nami kontrahent nie uiści należności z wystawionej przez nas faktury. W takiej sytuacji należy podjąć działania prawne w celu odzyskania należnych nam pieniędzy. W pierwszej kolejności powinno zostać wysłane do dłużnika wezwanie do zapłaty ze wskazaniem terminu uregulowania faktury w oznaczonym terminie pod...
Czytaj dalej

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / ZUS

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / ZUS ustalającej prawo do renty lub emerytury służy odwołanie. Jeżeli zatem nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez organ powinniśmy złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie można złożyć osobiście...
Czytaj dalej

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Podstawę prawną żądania ustalenia uchylenia obowiązku alimentacyjnego stanowi przepis art. 138 k.r.o., zgodnie z treścią którego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Rodzice, co do zasady, obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zgodnie...
Czytaj dalej

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka polega na częściowym bądź całkowitym umorzeniu zobowiązań finansowych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to postępowanie sądowe skierowane wyłącznie do osób fizycznych, które są niewypłacalne. Niewypłacalność to tak naprawdę nieregulowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli...
Czytaj dalej
1 2 3 7
Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak