adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Blog

List gończy i co dalej?

List gończy może zostać wydany na etapie postępowania przygotowawczego przez prokuratora, jak również na etapie postępowania sądowego przez sąd. Przesłankami, od których uzależnia się wystawienie listu gończego, jest wydanie wobec podejrzanego (oskarżonego) postanowienia o tymczasowym aresztowaniu oraz ukrywanie się podejrzanego (oskarżonego). Wydanie listu gończego jest zazwyczaj poprzedzone zarządzeniem poszukiwań danej...
Czytaj dalej

Rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 § 1 i 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie (tak jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy). Orzekanie o winie, poza wymiarem...
Czytaj dalej

Przestępstwo niealimentacji z art. 209 k.k.

Ustawodawca przewidział dwa typy przestępstwa niealimentacji, o którym stanowi art. 209 Kodeksu karnego. Z typem podstawowym przestępstwa niealimentacji mamy do czynienia, gdy zobowiązany uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, pomimo że posiada możliwość spełnienia świadczenia. W takiej sytuacji przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności...
Czytaj dalej

Zniesienie współwłasności

Ze współwłasnością mamy do czynienia, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje kilku osobom jednocześnie w sposób niepodzielny. Przejawia się to tym, że przedmiot podlegający współwłasności jest jeden, może to być np. nieruchomość czy samochód, właścicieli rzeczy jest natomiast co najmniej dwóch i każdemu ze współwłaścicieli przysługuje jednakowe prawo do całej...
Czytaj dalej

Zmiana płci – postępowanie o ustalenie płci

Postępowanie o ustalenie płci, potocznie zwane zmianą płci, obecnie nie jest regulowane przepisami prawa. Podstawą prawną wytoczenia powództw jest tu dość uniwersalny art. 189 k.p.c., zgodnie z którym powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny (tzw. powództwo o ustalenie)....
Czytaj dalej

Postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia cudzoziemca od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce. Małżeństwo z cudzoziemcem.

Zgodnie z regulacją art. 3 ustęp 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przedmiotowa regulacja odnosi się też do cudzoziemców, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w Polsce. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że cudzoziemiec nie...
Czytaj dalej