adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Blog

Brak zapłaty za fakturę – co zrobić?

Może dojść do sytuacji, że współpracujący z nami kontrahent nie uiści należności z wystawionej przez nas faktury. W takiej sytuacji należy podjąć działania prawne w celu odzyskania należnych nam pieniędzy. W pierwszej kolejności powinno zostać wysłane do dłużnika wezwanie do zapłaty ze wskazaniem terminu uregulowania faktury w oznaczonym terminie pod...
Czytaj dalej

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / ZUS

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / ZUS ustalającej prawo do renty lub emerytury służy odwołanie. Jeżeli zatem nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez organ powinniśmy złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie można złożyć osobiście...
Czytaj dalej

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Podstawę prawną żądania ustalenia uchylenia obowiązku alimentacyjnego stanowi przepis art. 138 k.r.o., zgodnie z treścią którego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Rodzice, co do zasady, obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zgodnie...
Czytaj dalej

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka polega na częściowym bądź całkowitym umorzeniu zobowiązań finansowych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to postępowanie sądowe skierowane wyłącznie do osób fizycznych, które są niewypłacalne. Niewypłacalność to tak naprawdę nieregulowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli...
Czytaj dalej

Alimenty od dziadków

Uzyskanie alimentów na rzecz dziecka od dziadków jest możliwe. Jednak dziadkowie są zobowiązani do alimentów jako tzw. krewni w dalszej kolejności. Należy zatem pamiętać, że obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności spoczywa przede wszystkim na rodzicach. Obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych, czyli również dziadków, jest określany jako „subsydiarny”. Innymi słowy, sąd będzie...
Czytaj dalej

Ustalenie ojcostwa

Art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia. Owego domniemania nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Natomiast...
Czytaj dalej
1 2 3 6
Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak