adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Blog

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to częściowe lub całkowite pozbawienie konkretnej osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Jest to instytucja, która ma pomóc w podejmowaniu decyzji i prowadzeniu własnych spraw przez osobę chorą, która nie jest w stanie samodzielnie z odpowiednim rozeznaniem kierować swoim postępowaniem. Wyróżniamy ubezwłasnowolnienie całkowite i ubezwłasnowolnienie częściowe. Całkowicie możemy ubezwłasnowolnić...
Czytaj dalej

Zgoda na ślub z cudzoziemcem. Postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia cudzoziemca od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce

W polskich sądach przybywa spraw w przedmiocie zwolnienia z obowiązku przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa w Polsce. Potocznie sprawy te nazywane są sprawami o zgodę na ślub z cudzoziemcem. Nie jest to nazwa prawidłowa, ale niewątpliwie funkcjonująca wśród osób, które chcą zawrzeć związek małżeński z...
Czytaj dalej

Eksmisja sprawcy przemocy w rodzinie

W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w jej wersji obowiązującej od dnia 30 listopada 2020 roku) wprowadzono nowe uregulowania prawne dające możliwość natychmiastowego odseparowania osoby stosującej przemoc w rodzinie od pokrzywdzonych. W ustawie przewidziano, że jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie...
Czytaj dalej

Władza rodzicielska

Dziecko aż do swej pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską. Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jednakże  sąd, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. W sytuacji, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, ustanawia się dla...
Czytaj dalej

Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z artykułem 113 § 1 i 2 k.r.o., rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się...
Czytaj dalej

Stwierdzenie nabycia spadku

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po konkretnym spadkodawcy może wystąpić osoba, która ma w tym interes prawny. W związku z tym uprawnienie to nie przysługuje wyłącznie spadkobiercy. Bardzo często zdarza się, że z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku występuję np. wierzyciel spadkodawcy. Dopiero bowiem od momentu uzyskania prawomocnego postanowienia...
Czytaj dalej
Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak