adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Blog

Alimenty od dziadków

Uzyskanie alimentów na rzecz dziecka od dziadków jest możliwe. Jednak dziadkowie są zobowiązani do alimentów jako tzw. krewni w dalszej kolejności. Należy zatem pamiętać, że obowiązek alimentacyjny w pierwszej kolejności spoczywa przede wszystkim na rodzicach. Obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych, czyli również dziadków, jest określany jako „subsydiarny”. Innymi słowy, sąd będzie...
Czytaj dalej

Ustalenie ojcostwa

Art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia. Owego domniemania nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Natomiast...
Czytaj dalej

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to częściowe lub całkowite pozbawienie konkretnej osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Jest to instytucja, która ma pomóc w podejmowaniu decyzji i prowadzeniu własnych spraw przez osobę chorą, która nie jest w stanie samodzielnie z odpowiednim rozeznaniem kierować swoim postępowaniem. Wyróżniamy ubezwłasnowolnienie całkowite i ubezwłasnowolnienie częściowe. Całkowicie możemy ubezwłasnowolnić...
Czytaj dalej

Zgoda na ślub z cudzoziemcem. Postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia cudzoziemca od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce

W polskich sądach przybywa spraw w przedmiocie zwolnienia z obowiązku przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa w Polsce. Potocznie sprawy te nazywane są sprawami o zgodę na ślub z cudzoziemcem. Nie jest to nazwa prawidłowa, ale niewątpliwie funkcjonująca wśród osób, które chcą zawrzeć związek małżeński z...
Czytaj dalej

Eksmisja sprawcy przemocy w rodzinie

W ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (w jej wersji obowiązującej od dnia 30 listopada 2020 roku) wprowadzono nowe uregulowania prawne dające możliwość natychmiastowego odseparowania osoby stosującej przemoc w rodzinie od pokrzywdzonych. W ustawie przewidziano, że jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie...
Czytaj dalej

Władza rodzicielska

Dziecko aż do swej pełnoletności pozostaje pod władzą rodzicielską. Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jednakże  sąd, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. W sytuacji, gdy żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, ustanawia się dla...
Czytaj dalej
Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak