adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / ZUS

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / ZUS ustalającej prawo do renty lub emerytury służy odwołanie. Jeżeli zatem nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez organ powinniśmy złożyć odwołanie do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie można złożyć osobiście w organie, który wydał decyzję lub można nadać je pocztą (koniecznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres korespondencyjny organu, który wydał decyzję(adres ten winien być wskazany w decyzji dotyczącej świadczenia). Co istotne odwołanie można złożyć nie tylko na piśmie, ale również ustnie do protokołu w siedzibie placówki ZUS.

Termin na wniesienie odwołania to miesiąc od dnia doręczenia decyzji ZUS. Od odwołania nie trzeba uiszczać żadnych opłat.

W zależności od stanu faktycznego danej sprawy konieczne jest powołanie w odwołaniu określonych dowodów np. dowodu z dokumentów, zeznań świadków czy dowodu z opinii biegłego sądowego. Oczywiście przedmiotowe wnioski dowodowe (dotyczące świadków oraz biegłych) będą rozstrzygane tylko wtedy, kiedy sprawa trafi do sądu. W chwili otrzymania odwołania organ może uznać odwołanie za oczywiście uzasadnione i zmienić wydaną wcześniej decyzję bądź ją uchylić, w szczególności jeżeli organ otrzyma dodatkowe dokumenty, którymi nie dysponował wcześniej. W takiej sytuacji sprawa nie zostanie przekazana do sądu. Jeżeli jednak organ nie zgadza się z naszym odwołaniem to przekazuje sprawę do sądu, a wtedy sąd proceduje i rozpoznaje zgłoszone przez odwołującego wnioski dowodowe, a więc m.in. wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków i wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego. Organ ma obowiązek załączyć do akt sprawy akta osobowe odwołującego, aczkolwiek w odwołaniu warto również sformułować wniosek w tym zakresie. W sprawach o emeryturę i rentę często decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma właśnie przywołana wyżej opinia biegłego sądowego. Jakiej specjalności biegły ma być dopuszczony w sprawie decyduje charakter schorzeń odwołującego.

Jeżeli sprawa trafi do Sądu to zakończy się ona wydaniem wyroku w sprawie. Od wyroku służy jeszcze apelacja do sądu II instancji – może wnieść ją zarówno odwołujący jak i organ. Oczywiście środek zaskarżenia ma prawo wnieść podmiot, który ma w tym interes prawny. Mówiąc wprost podmiot, który przegrał sprawę.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego zajmującego się sprawami ubezpieczeń społecznych może obejmować samą poradę prawną (na którą składa się również szczegółowa analiza zgromadzonej w sprawie dokumentacji), sporządzenie odwołania lub  innych pism składanych w toku sprawy, jak również pełną reprezentację przed sądem.

radca prawny Anna Krysiak-Schechinger
Kancelaria Radcy Prawnego

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak