adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Pozew o podwyższenie alimentów – kiedy można go złożyć i jak go odpowiednio uzasadnić

Uprawniony do alimentów może wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów, jeżeli wzrosły koszty jego utrzymania lub zwiększyły się możliwości zarobkowe czy majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Zgodnie z art. 138 k.r. i o., w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W pozwie o podwyższenie alimentów należy wskazać o jaką dokładnie kwotę powinny być podwyższone pierwotnie ustalone alimenty oraz z jakiego dokładnie powodu jest składany kolejny pozew o alimenty (pozew o podwyższenie alimentów). Pozew o podwyższenie alimentów może być złożony w każdym czasie, niezależnie od tego, ile czasu upłynęło od ostatniego ustalenia alimentów – warunek jest jednak jeden, a mianowicie – musi zaistnieć wskazana wyżej przesłanka tzw. zmiana stosunków.

Z treści pozwu o podwyższenie alimentów powinno wynikać, że dotychczas ustalone alimenty, czy to w wyroku zasądzającym alimenty, czy też w ugodzie, nie wystarczają już na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów.  W przypadku alimentów na małoletnie dziecko często dochodzi do sytuacji, że wraz z upływem czasu dziecko zmienia placówkę edukacyjną, a to powoduje, że dochodzą koszty związane, np. z pomocami naukowymi lub zajęciami dodatkowymi. Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy może też pozostawać zmiana sytuacji gospodarczej w kraju oraz znaczny wzrost cen i usług (inflacja), co przekłada się również na wzrost kosztów utrzymania uprawnionego do alimentacji.  W takiej sytuacji, w przypadku braku porozumienia między rodzicami małoletniego dziecka co do dobrowolnego zwiększenia należnych dziecku alimentów, zachodzi konieczność skierowania do sądu pozwu o podwyższenie alimentów.

W pozwie o alimenty, jak i pozwie o podwyższenie alimentów, każdy wskazany w piśmie wydatek winien być odpowiednio udowodniony przez uprawnionego do alimentów, np. dowodem z dokumentu bądź zeznaniami świadków.

Sąd w sprawie o alimenty, jak również w sprawie o podwyższenie alimentów, bierze też pod uwagę możliwości majątkowe strony zobowiązanej do ich płacenia. Zaznaczenia w tym miejscu wymaga, że sąd bada też staranność zobowiązanego w przedmiocie osiągania dochodów i ich wysokości. Nie może stanowić argumentu do odmowy płacenia alimentów bądź płacenia alimentów w niższej wysokości fakt otrzymywania przez zobowiązanego do płacenia alimentów, np. minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź też nawet posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów nie dokłada należytej staranności w uzyskiwaniu wynagrodzenia adekwatnego do swoich możliwości, np. posiadanego wykształcenia, to okoliczność ta zostanie najpewniej negatywnie odczytana przez sąd, który podwyższy ich wysokość (niezależnie od możliwości finansowych deklarowanych przez zobowiązanego do alimentów).

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o podwyższenie alimentów stanowi różnica między wysokością alimentów dochodzonych w pozwie o podwyższenie alimentów, a wysokością alimentów uzyskiwaną aktualnie przez uprawnionego do alimentów (na podstawie wyroku lub ugody), pomnożona przez 12 miesięcy.

Pozew o alimenty lub pozew o podwyższenie alimentów nie podlega opłacie sądowej.

Rozpoczynając sprawę o podwyższenie alimentów, w pozwie warto zamieścić już wniosek o zabezpieczenie powództwa. Przy odpowiednim umotywowaniu wniosku, na samym początku postępowania, istnieje szansa na podwyższenie alimentów na czas trwania sprawy przed sądem.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego zajmującego się sprawami o zasądzenie alimentów lub o podwyższenie alimentów może obejmować samą poradę prawną (na którą składa się również szczegółowa analiza zgromadzonej w sprawie dokumentacji), sporządzenie pozwu czy innych pism składanych w toku sprawy, jak również pełną reprezentację przed sądem.

radca prawny Anna Krysiak-Schechinger
Kancelaria Radcy Prawnego

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak