adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Blog

Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

W polskim porządku prawnym przewidziano możliwość odbywania kary pozbawienia wolności (w tym zastępczej kary pozbawienia wolności) w systemie dozoru elektronicznego, w miejsce tradycyjnego wykonania kary pozbawienia wolności poprzez osadzenie skazanego w zakładzie karnym. Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować...
Czytaj dalej

Zaprzeczenie ojcostwa

Zgodnie z art. 62 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia...
Czytaj dalej

Zakaz prowadzenia pojazdów – jak wcześniej odzyskać prawo jazdy?

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny, który sąd może orzec w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzeka się...
Czytaj dalej

List gończy i co dalej?

List gończy może zostać wydany na etapie postępowania przygotowawczego przez prokuratora, jak również na etapie postępowania sądowego przez sąd. Przesłankami, od których uzależnia się wystawienie listu gończego, jest wydanie wobec podejrzanego (oskarżonego) postanowienia o tymczasowym aresztowaniu oraz ukrywanie się podejrzanego (oskarżonego). Wydanie listu gończego jest zazwyczaj poprzedzone zarządzeniem poszukiwań danej...
Czytaj dalej

Rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z art. 57 § 1 i 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie (tak jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy). Orzekanie o winie, poza wymiarem...
Czytaj dalej

Przestępstwo niealimentacji z art. 209 k.k.

Ustawodawca przewidział dwa typy przestępstwa niealimentacji, o którym stanowi art. 209 Kodeksu karnego. Z typem podstawowym przestępstwa niealimentacji mamy do czynienia, gdy zobowiązany uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, pomimo że posiada możliwość spełnienia świadczenia. W takiej sytuacji przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności...
Czytaj dalej
Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak