adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Prawo Handlowe i Prawo Spółek

Prawo Handlowe i Prawo Spółek

1. Zakładanie i bieżąca obsługa spółek.

2. Pomoc w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Zminimalizowanie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4. Sporządzanie lub opiniowanie projektów umów i statutów spółek, uchwał, kontraktów, umów z zakresu prawa pracy, regulaminów.

5. Przygotowywanie i obsługa posiedzeń organów spółek.

6. Wsparcie prawne dla organów spółek prawa handlowego.

7. Anonimizacja osób wspólników/ inwestorów.

8. Rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami.

9. Analiza sytuacji prawnej spółek (due dilligence), w tym zawieranych umów.

10. Zapewnienie zgodności działalności Klienta z regulacjami prawnymi (compliance).

11. Zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

12. Przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, następstwo prawne.

13. Rozwiązywanie i likwidacja spółek.

14. Zabezpieczenie majątku prywatnego oraz majątku przedsiębiorstwa.

15. Ochrona praw, udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich.

16. Ochrona danych, ochrona tajemnicy i know-how przedsiębiorstwa.

17. Reprezentacja Klienta w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

18. Reprezentacja Klienta w sprawach o ochronę dóbr osobistych (prawo do wizerunku, prawo do firmy, naruszenie dobrego imienia lub wizerunku).

19. Reprezentowanie Klienta w sprawach o zapłatę (m. in. wezwanie do zapłaty, postępowania nakazowe i upominawcze).

20. Doradztwo prawne i zastępstwo procesowe w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze.

21. Prowadzenie szkoleń dla kadry menadżerskiej, członków kadry zarządzającej, pracowników z wybranych dziedzin prawa.

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak