adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka polega na częściowym bądź całkowitym umorzeniu zobowiązań finansowych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to postępowanie sądowe skierowane wyłącznie do osób fizycznych, które są niewypłacalne. Niewypłacalność to tak naprawdę nieregulowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu trwa dłużej niż trzy miesiące.

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jest również możliwość zgłoszenia wskazanego wniosku przez byłego przedsiębiorcę – musi on spełnić jednak pewne wymagania, m.in. to, iż prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

Istnieją dwa zasadnicze tryby prowadzenia postępowania upadłościowego – zwykły i uproszczony – to sąd decyduje, według którego z nich będzie prowadzone postępowanie w danym przypadku. Postępowanie upadłościowe w trybie zwykłym prowadzone jest w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze znacznym rozmiarem majątku dłużnika, znaczną liczbą wierzycieli lub innymi uzasadnionymi przewidywaniami co do zwiększonego stopnia skomplikowania postępowania. Natomiast tryb uproszczony, jak sama nazwa sugeruje, jest przeznaczony dla dłużników, których sytuacja finansowa nie jest mocno skomplikowana. W postępowaniu uproszczonym nie występuje już sędzia-komisarz, natomiast rola syndyka masy upadłościowej jest większa niż w postępowaniu zwykłym.

Upadłość konsumencką ogłasza sąd rejonowy, do którego składany jest wniosek. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zawierać m. in. wykaz nieruchomości i ruchomości dłużnika, środki pieniężne zgromadzone na kontach dłużnika, listę wierzycieli oraz wyszczególnienie długów wobec nich. Opłata od wskazanego wniosku to 30 zł. Właściwość miejscowa sądu ustalana jest na podstawie miejsca stałego pobytu dłużnika.

Podczas całego postępowania ustalany jest również plan spłat. Do tego etapu dochodzimy, jeśli po spieniężeniu majątku i spłacie zobowiązań pozostają jeszcze długi. Wówczas sędzia sporządza harmonogram dalszych wpłat na rzecz wierzycieli. Do umorzenia części należności może dojść dopiero po realizacji ustalonego planu. Całkowite oddłużenie możliwe jest w przypadku dobrowolnego i rzetelnego spłacania należności zawartych w planie spłat.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego zajmującego się sprawami upadłości konsumenckiej może obejmować samą poradę prawną (na którą składa się również szczegółowa analiza zgromadzonej w sprawie dokumentacji), sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłość i konsumenckiej czy innych pism składanych w toku sprawy, jak również pełną reprezentację przed sądem.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu do sporządzenia wniosku o upadłość konsumencką – wówczas Klient nie ponosi kosztów adwokata lub radcy prawnego, a jednocześnie może skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć w sądzie, do którego następnie będzie kierowany wniosek o upadłość. Możliwe jest wskazanie we wniosku konkretnego adwokata lub radcy prawnego, z pomocy którego wnioskodawca chciałby skorzystać. 

 

aplikant adwokacki Marcelina Kubicka
Kancelaria Adwokacka
adwokat Kamili Majchrzak

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak