adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Odszkodowania

Odszkodowania

1. Zadośćuczynienie i odszkodowanie za szkody na osobie doznane wskutek wypadku komunikacyjnego (OC i AC), wypadku na nieodśnieżonym chodniku, błędów w sztuce lekarskiej, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa, w tym dla ofiar przemocy.

2. Odszkodowanie za szkody na mieniu doznane wskutek pożarów, kradzieży, zniszczeń mienia, wypadków komunikacyjnych, w tym sprawy o zwrot kosztów pojazdu zastępczego.

3. Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek przy pracy, w drodze do lub z pracy, odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy.

4. Odszkodowania za posadowienie na nieruchomości urządzeń przesyłowych, m.in. słupów energetycznych, rur ciepłowniczych.

5. Odszkodowanie za hałas, w tym lotniczy.

6. Zadośćuczynienie za cierpienia psychiczne i fizyczne doznane w następstwie zaistnienia szkody.

7. Zadośćuczynienie i odszkodowanie po śmierci osoby najbliższej.

8. Odszkodowanie za zmarnowany urlop, opóźniony/odwołany lot.

9. Dochodzenie renty.

10. Odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy.

11. Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami wyrządzonymi przez zwierzęta.

12. Sprawy dotyczące szkód rolniczych.

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak