adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Zwrot opłaty likwidacyjnej z polisolokaty

Polisy lokacyjne, inaczej też zwane polisolokatami, to polisy na życie, które stanowią produkty ubezpieczeniowe. Polisolokata zapewnia klientowi ubezpieczenie oraz stanowi jednocześnie lokatę oszczędnościową. W praktyce polisolokata jest jednak typowym produktem inwestycyjnym, który pozwala na określone lokowanie środków pieniężnych w celu osiągnięcia zysku. W konsekwencji, z punktu widzenia konsumenta, polisolokata może wydawać  się produktem korzystnym pod względem finansowym i tak w rzeczywistości jest. Niezwykle ważne jest jednak, aby przed podpisaniem umowy o zawarcie polisy lokacyjnej dokładnie przeanalizować poszczególne jej postanowienia, w tym w szczególności treść jej załączników. Tylko bowiem dokładna analiza takiej umowy pozwoli nam na uniknięcie szeregu negatywnych konsekwencji prawnych  i finansowych.

Podkreślić należy, że umowy ubezpieczenia ochronno – inwestycyjnego są umowami długoterminowymi, a wcześniejsze wypowiedzenie takich umów może wiązać się dla klienta z negatywnymi skutkami. Szeroko komentowane jest pobieranie przez przedsiębiorców, w razie wypowiedzenia umowy przez korzystającego z polisolokaty, tzw. opłat likwidacyjnych. Opłaty te stanowią swojego rodzaju sankcję za wcześniejsze wypowiedzenie umowy i bardzo często sięgają nawet 100% środków zgromadzonych na rachunku. W takiej sytuacji korzystający z polisolokaty są zmuszeni do podjęcia decyzji w przedmiocie kontynuowania umowy wbrew swojej woli bądź też wypowiedzenia takiej umowy, co z kolei wiąże się z utratą zainwestowanych dotychczas środków pieniężnych. Przedstawiona praktyka przedsiębiorców oferujących umowy, których przedmiotem jest utworzenie polisolokaty, została poddana kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Przeprowadzone przez Urząd postępowanie wykazało liczne naruszenia polegające w szczególności na nieinformowaniu konsumentów na etapie zawierania umowy o ryzyku związanym z oferowanym produktem, a co najistotniejsze, o wysokich kosztach rezygnacji z umowy przed końcem jej obowiązywania.

Przeprowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie postępowanie otworzyło konsumentom drogę do renegocjacji postanowień zawartych umów o polisolokatę, bądź też ewentualnie formułowania roszczeń o zwrot pobranych  przez przedsiębiorców opłat likwidacyjnych (w przypadku umów, które zostały już rozwiązane).

Pomoc prawna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego zajmującego się sprawami związanymi z  umowami o zawarcie polisy lokacyjnej może obejmować samą poradę prawną (na którą składa się również szczegółowa analiza zgromadzonej w sprawie dokumentacji), sporządzenie pisma wraz z wezwaniem do zapłaty oraz reprezentację przed sądem. Powierzenie prowadzenia swojej sprawy profesjonaliście niewątpliwie pozwoli na uniknięcie niepotrzebnego stresu i zaoszczędzenie cennego czasu, a co najważniejsze na osiągnięcie szybkiego i skutecznego efektu, jakim jest uzyskanie zwrotu pobranej przez instytucję finansową opłaty likwidacyjnej.

 

radca prawny Anna Krysiak-Schechinger
Kancelaria Radcy Prawnego

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak