adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Zgoda na ślub z cudzoziemcem. Postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia cudzoziemca od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce

W polskich sądach przybywa spraw w przedmiocie zwolnienia z obowiązku przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa w Polsce. Potocznie sprawy te nazywane są sprawami o zgodę na ślub z cudzoziemcem. Nie jest to nazwa prawidłowa, ale niewątpliwie funkcjonująca wśród osób, które chcą zawrzeć związek małżeński z obcokrajowcem w Polsce i które potrzebują uzyskać odpowiedni dokument z tym związany.

Jak już zostało wskazane wyżej, przedmiotem postępowania nie jest zgoda sądu na zezwolenie obywatelowi Polski na ślub z cudzoziemcem, a zwolnienie cudzoziemca, np. obywatela Ukrainy, Indii, Hiszpanii, Chorwacji czy Grecji (przykładowe kraje, w których nie są wydawane dokumenty stwierdzające możność zawarcia małżeństwa) z obowiązku przedłożenia dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa w Polsce zgodnie z prawem ojczystym. Ustawodawca polski w art. 3 ustęp 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przedmiotowa regulacja odnosi się też do cudzoziemców, którzy chcą wziąć ślub w Polsce. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której cudzoziemiec nie może uzyskać odpowiedniego dokumentu, bo np. w kraju jego pochodzenia takiego dokumentu po prostu się nie wydaje (tak jak np. na Ukrainie, w Indiach, Hiszpanii, Chorwacji czy Grecji). W takiej sytuacji konieczne jest wystąpienie z odpowiednim wnioskiem do sądu rejonowego w Polsce właściwego według aktualnego miejsca zamieszkania lub pobytu cudzoziemca. We wniosku winni być wskazani uczestnicy postępowania. Wniosek podlega opłacie stałej w wysokości 100 PLN.

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia sprawy w przedmiocie zwolnienia cudzoziemca od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce jest załączenie do pisma wszczynającego postępowanie w sprawie odpowiednich dokumentów, m.in aktów stanu cywilnego – aktu urodzenia i ewentualnie innych dokumentów poświadczających możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce.

Zaznaczenia wymaga, że sąd w Polsce bada również czy w kraju pochodzenia cudzoziemca nie zachodzą inne dodatkowe warunki, od których zaistnienia uzależnione jest zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem obcego państwa. Dla przykładu, jeżeli obywatelka Polski chce zawrzeć związek małżeński w Polsce z obywatelem Syrii, to obywatel Syrii winien posiadać zgodę Ministerstwa Spaw Wewnętrznych SAR zgodnie z dekretem nr 272 z dnia 4.11.1969 r. regulującym kwestię małżeństw obywateli Syrii z obcokrajowcami pochodzenia niearabskiego. Bez przedmiotowej zgody małżeństwo zawarte w Polsce na terenie Syrii byłoby nieważne. W konsekwencji, każdorazowo przebieg sprawy w przedmiocie zwolnienia cudzoziemca od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce uzależniony jest od okoliczności danej sprawy, m.in kraju pochodzenia cudzoziemca oraz obowiązującego w tym kraju prawa.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego zajmującego się sprawami dotyczącymi uzyskania postanowienia sądu w przedmiocie zwolnienia cudzoziemca od obowiązku złożenia lub przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce może obejmować samą poradę prawną (na którą składa się również szczegółowa analiza zgromadzonej w sprawie dokumentacji), sporządzenie wniosku do sądu lub innych pism składanych w toku postępowania, jak również pełną reprezentację strony przed sądem, w szczególności gdy strona nie posługuje się w sposób biegły językiem polskim.

 

radca prawny Anna Krysiak-Schechinger
Kancelaria Radcy Prawnego

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15

 

 

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak