adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Zaprzeczenie ojcostwa

Zgodnie z art. 62 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Zgodnie ze wskazanym przepisem, jeżeli kobieta urodzi dziecko będąc w związku małżeńskim to w akcie urodzenia dziecka, jako ojciec dziecka, zostanie wskazany mąż kobiety. Jeżeli jednak dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że dziecko pochodzi od drugiego męża. W tym przypadku ustawodawca przewiduje jednak wyjątek, bowiem domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.

Innymi słowy, niezależnie od tego, kto rzeczywiście jest biologicznym ojcem dziecka, w akcie urodzenia jako ojciec zostanie wskazany mąż matki. Tym samym, nawet gdyby biologiczny ojciec dziecka był gotowy uznać dziecko, nie będzie to możliwe bez uprzedniego przeprowadzenia postępowania o zaprzeczenie ojcostwa.

Istnieje możliwość obalenia domniemań wynikających z art. 62 § 1 i 2 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy poprzez wystąpienie z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa. Pozew należy złożyć we właściwym miejscowo sądzie rejonowym. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć mąż matki dziecka, matka, dziecko oraz prokurator.

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka. Z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić również samo dziecko. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak nić w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności. W tym miejscu wskazać należy, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 16 maja 2018 r. (sygn. akt SK 18/17) uznał przytoczony przepis, w zakresie w jakim określa termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża matki niezależnie od daty powzięcia wiadomości przez pełnoletnie dziecko o tym, że nie pochodzi od męża matki, za niezgody z art. 30 w związku z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego termin do wytoczenia przez pełnoletnie dziecko powództwa o zaprzeczenie ojcostwa będzie musiał być liczony od daty, w której dziecko to dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki. W przypadku natomiast dziecka, które dowiedziało się o swoim rzeczywistym pochodzeniu przed dojściem do pełnoletności, termin liczony będzie nadal od dnia osiągnięcia przez nie pełnoletności.

Podkreślenia wymaga, że zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa podlega opłacie sądowej w wysokości 200 PLN. Istnieje jednak możliwość zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione złą sytuacją finansową osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty.

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa otwiera się droga do uznania dziecka przez biologicznego ojca dziecka. W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego zajmującego się sprawami dotyczącymi zaprzeczenia ojcostwa może obejmować poradę prawną, sporządzenie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa czy innych pism składanych w toku postępowania, jak również pełną reprezentację strony przed sądem.

 

radca prawny Anna Krysiak-Schechinger
Kancelaria Radcy Prawnego

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15