adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Stwierdzenie nabycia spadku

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po konkretnym spadkodawcy może wystąpić osoba, która ma w tym interes prawny. W związku z tym uprawnienie to nie przysługuje wyłącznie spadkobiercy. Bardzo często zdarza się, że z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku występuję np. wierzyciel spadkodawcy. Dopiero bowiem od momentu uzyskania prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku mamy do czynienia z bardzo ważnym domniemaniem, zgodnie z którym osoba wskazana w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku jest spadkobiercą. W konsekwencji, dopiero od tego momentu spadkobierca legitymując się orzeczeniem sądu może oficjalnie załatwiać wszystkie formalności związane z odziedziczonym spadkiem. Jeżeli zaś wnioskodawcą w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku był wierzyciel spadkodawcy, to najczęściej od tej chwili zaczyna on podejmować konkretne działania w celu wyegzekwowania długu wchodzącego w skład masy spadkowej od oznaczonej osoby, tj. spadkobiercy wskazanego w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sprawy jest sąd rejonowy, w obrębie którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zwykłego pobytu, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 PLN. Jeżeli nie upłynęło jeszcze 6 miesięcy od otwarcia spadku, konieczne jest również uiszczenie opłaty od oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku, która również wynosi 100 PLN. Wnioskodawca musi ponadto pamiętać o opłacie 5 PLN za wpis do rejestru spadkowego.

W trakcie posiedzenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku Sąd odbiera od uczestników tzw. zapewnienie spadkowe. Sąd bada czy spadkodawca pozostawił testament, a jeżeli nie, to kto wchodzi do kręgu spadkobierców ustawowych. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd określa spadkodawcę, spadkobiercę lub spadkobierców, jak również wysokość przypadających spadkobiercom udziałów, natomiast nie wskazuje przedmiotów wchodzących w skład spadku.

Istnieje również możliwość sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem. Wskazany dokument odpowiada postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Istotne jest jednak, że w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem muszą stawić się wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Między spadkobiercami nie może być przy tym sporu, co do tego, kto dziedziczy i w jakim udziale. W razie nieporozumień w tym zakresie spadkobiercom pozostaje droga postępowania sądowego, czyli opisane wyżej postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego zajmującego się sprawami dotyczącymi stwierdzenia nabycia spadku może obejmować poradę prawną, sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku czy innych pism składanych w toku postępowania, jak również pełną reprezentację strony przed sądem.

 

radca prawny Anna Krysiak-Schechinger
Kancelaria Radcy Prawnego

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15