adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Rozwód

Zawarcie małżeństwa stanowi doniosłe zdarzenie w życiu człowieka. Uznawane jest za początek nowej – dojrzałej i samodzielnej drogi życia, zawiązanie rodziny stanowiącej centrum życiowe człowieka, a przede wszystkim, z założenia, nieodwołalną decyzję o związaniu się z drugą osobą na całe dalsze życie. Stąd podjęcie decyzji o zakończeniu związku małżeńskiego i rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód przychodzi nierzadko trudniej niż wstąpienie w tenże związek oraz traktowane jest przez małżonków jako ostateczność. Sprawa o rozwód, podobnie jak pozostałe sprawy rodzinne, niesie ze sobą szczególnie duży ładunek emocjonalny dla stron, którym ciężko jest zachować obiektywizm i podejmować racjonalne oraz wyważone kroki na sali sądowej, których to skutki pozostaną z byłymi już małżonkami także po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego.

Wszystkie te okoliczności powodują, że prowadzenie sprawy rozwodowej dobrze jest powierzyć profesjonaliście – adwokatowi lub radcy prawnemu, który nie tylko będzie w stanie spojrzeć na sprawę „na chłodno” – w sposób obiektywny, ale również dysponował będzie niezbędną wiedzą oraz doświadczeniem. Pełnomocnik w postępowaniu rozwodowym zapewnia Klientowi dostęp do fachowej i rzetelnej informacji oraz niezbędne wsparcie na sali sądowej, jak i poza nią.

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód możliwe jest w razie stwierdzenia przez sąd, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Przez określenie „zupełny” należy rozumieć  co do zasady całkowity zanik trzech więzi łączących małżonków, tj. więzi emocjonalnej (duchowej), fizycznej i gospodarczej.  Oznacza to, że małżonkowie deklarują brak wzajemnej miłości, zaprzestali fizycznego współżycia oraz prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe, przy czym ostatnia z przesłanek nie jest tak rygorystycznie oceniana przez sąd jak dwie pozostałe. O rozkładzie „trwałym” możemy mówić, gdy brak jest szans na odbudowanie więzi między małżonkami i podjęcia wspólnego pożycia. W razie stwierdzenia, iż rozkład więzi co prawda jest zupełny, jednakże nie nosi cech trwałości – właściwą drogą jest żądanie orzeczenia przez Sąd separacji, a nie rozwodu. Należy również pamiętać, że orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeżeli miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jak również gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (w tym przypadku jednakże możliwe jest orzeczenie rozwodu w razie wyrażenia zgody przez drugiego małżonka albo jeśli brak tej zgody jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego).

Rozwód może zostać orzeczony z winy jednego z małżonków, z winy obojga małżonków albo sąd może w ogóle zaniechać orzekania w przedmiocie winy jednej ze stron. Z tą ostatnią sytuacją mamy do czynienia wyłącznie w razie złożenia przez oboje małżonków zgodnego żądania, aby sąd zaniechał orzekania o winie – wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Jeżeli choć jedna ze stron domaga się wydanie rozstrzygnięcia co do winy – sąd w wyroku wskaże czy i który z małżonków taką winę ponosi.

Sąd w wyroku rozwodowym stara się kompleksowo uregulować sytuację rodzinną stron po rozwodzie. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obligują go do rozstrzygnięcia również w przedmiocie:

  1. władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron,
  2. kontaktów rodziców ze wspólnymi małoletnimi dziećmi, chyba że strony zgodnie zażądają, aby sąd odstąpił od uregulowania tej kwestii,
  3. ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci, czyli alimentów,
  4. sposobu korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania, jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie.

Ponadto, wyrok rozwodowy może również zawierać rozstrzygnięcie co do:

  1. alimentów na rzecz małżonka rozwiedzionego,
  2. podziału wspólnego mieszkania albo przyznania mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi wyraził zgodę na jego opuszczenie bez dostarczania lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego,
  3. eksmisji jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania, jeżeli ten swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie,
  4. podziału majątku wspólnego, o ile nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Sprawy o rozwód, jako sprawy o szczególnej doniosłości, rozpoznawane są przed sądem okręgowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w okręgu tego sądu. W dalszej kolejności właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a w razie braku tej podstawy – sąd miejsca zamieszkania powoda. Sprawy o rozwód małżonków zamieszkujących w okręgu Sądu Rejonowego w Pabianicach (miasto Pabianice, Konstantynów Łódzki, Rzgów oraz gmina Dłutów, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Pabianice, Rzgów) podlegają rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Łodzi, natomiast z okręgu Sądu Rejonowego w Łasku (gminy Buczek, Dalików, Dobroń, Lutomiersk, Łask, Pęczniew, Poddębice, Sędziejowice, Uniejów, Wartkowice, Widawa, Wodzierady i Zadzim) – przez Sąd Okręgowy w Sieradzu.

Postępowanie rozwodowe, ze względu na poruszanie w jego toku wielu intymnych kwestii, prowadzone jest przy drzwiach zamkniętych. Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron, jednakże nieusprawiedliwione niestawiennictwo powoda (wszczynającego postępowanie) na pierwsze posiedzenie skutkuje zawieszeniem postępowania co najmniej na okres trzech miesięcy. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa (pojednanie się małżonków), sąd może skierować strony do mediacji  lub zawiesić postępowanie.

Sąd w czasie sprawy rozwodowej zawsze przeprowadza dowód z przesłuchania stron (w szczególności co do faktu i przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego, liczby, wieku i płci dzieci, stosunków majątkowych i zarobkowych obu małżonków, treści umowy majątkowej, jeżeli została zawarta) – postępowanie dowodowe może być ograniczone tylko do tego dowodu, o ile pozwany uznaje żądanie pozwu (zgadza się z nim) i brak jest wspólnych małoletnich dzieci stron. W przeciwnym wypadku konieczne jest przeprowadzenie innych dowodów, zazwyczaj dowodu z przesłuchania świadka. Należy pamiętać, że w charakterze świadka nie mogą zostać przesłuchani małoletni, którzy nie ukończyli trzynastu lat oraz zstępni (dzieci, wnuki stron), którzy mają mniej niż siedemnaście lat.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego zajmującego się sprawami rozwodowymi może obejmować tylko poradę prawną (na każdym etapie postępowania) czy  sporządzenie pozwu o rozwód, odpowiedzi na pozew o rozwód lub innych pism procesowych, w tym apelacji od wyroku rozwodowego, jak również zastępstwo procesowe strony (tzw. prowadzenie sprawy rozwodowej, obejmujące w szczególności sporządzanie pism, reprezentację przed sądem, bieżące porady prawne i przygotowanie strony do rozpraw).

 

adwokat Kamila Majchrzak
Kancelaria Adwokacka

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak