adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

1. Przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji).

2. Przygotowywanie i wdrażanie programów przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy.

3. Reprezentacja pracodawców i pracowników przed sądem pracy (m. in. w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy, o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy).

4. Pomoc w trakcie negocjacji pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników.

5. Odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy.

6. Odwołania od wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę.

7. Doradztwo w zakresie rozwiązywania z pracownikami umów o pracę.

8. Reprezentacja Klienta w postępowaniu dyscyplinarnym.

9. Prowadzenie szkoleń dla pracowników i pracodawców z wybranych dziedzin prawa.

10. Reprezentacja ubezpieczonego przed organami rentowymi i sądem ubezpieczeń społecznych.

11. Sporządzanie i opiniowanie odwołań od decyzji organów rentowych lub orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

12. Udzielanie porad, opinii prawnych, reprezentacja Klienta w sprawach dotyczących m. in. zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego, pogrzebowego, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy, choroby zawodowej, o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, o ustalenie podlegania ubezpieczeniom, z zakresu rent i emerytur.

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak