adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Prawo Podatkowe i Administracyjne

Prawo Podatkowe i Administracyjne

1. Reprezentacja Klientów przed urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

2. Podania, wnioski i inne pisma w postępowaniu administracyjnym.

3. Wnioski o interpretacje podatkowe.

4. Wnioski w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych.

5. Dochodzenie odszkodowań za szkody wyrządzone bezprawnymi działaniami administracyjnymi.

6. Reprezentacja w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

7. Doradztwo i reprezentacja w sprawach z zakresy prawa budowlanego i gospodarki nieruchomościami.

8. Sprawy z zakresu aktów stanu cywilnego, m.in. sprawy o zmianę imienia i nazwiska.

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak