adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

1. Udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii i ekspertyz z zakresu prawa cywilnego.

2. Negocjowanie, sporządzanie oraz opiniowanie umów i kontraktów (w tym umów kredytowych) oraz ugód sądowych i pozasądowych (w tym bankowych).

3. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym.

4. Sprawy o zasiedzenie.

5. Obsługa prawna z zakresu obrotu nieruchomościami (m. in. zbywanie i nabywanie nieruchomości).

6. Sprawy o eksmisję i bezumowne korzystanie z nieruchomości.

7. Powództwa windykacyjne i negatoryjne.

8. Sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości.

9. Ochrona posiadania.

10. Sprawy dotyczące służebności, w tym służebności przesyłu, użytkowania, zastawu, hipoteki.

11. Sprawy o ochronę dóbr osobistych.

12. Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień, w tym z tytułu czynów niedozwolonych.

13. Dochodzenie należności z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

14. Dochodzenie i windykacja należności.

15. Odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy), odstąpienie od umowy, rozwiązywanie umów.

16. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności, wyzbywanie się majątku przez dłużnika (skarga pauliańska).

17. Spory konsumenckie.

18. Dochodzenie roszczeń w związku z wadliwością nabytej rzeczy (rękojmia za wady – odstąpienie od umowy, żądanie wymiany lub naprawy rzeczy, obniżenia ceny, gwarancja).

19. Dochodzenie należności z umów (m. in. umowy o dzieło, zlecenie, najmu i dzierżawy, leasingu, pożyczki, kredytu, komisu, przewozu, agencyjnej, ubezpieczenia, umowy o roboty budowlane, darowizny).

20. Ochrona dłużnika w sprawach dochodzenia przedawnionych roszczeń.

21. Powództwa przeciwegzekucyjne.

22. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

23. Sprawy o ubezwłasnowolnienie.

24. Sporządzanie wniosków i reprezentacja w sprawach z zakresu ksiąg wieczystych.

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak