adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Odszkodowanie za sąsiedztwo lotniska wojskowego w Łasku

W dniu 25 października 2016 r. przez Sejmik Województwa Łódzkiego została podjęta uchwała, która ma szczególne znaczenie dla mieszkańców gminy Łask. Na podstawie przedmiotowej uchwały został wprowadzony nowy obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask.  W obszarze ograniczonego użytkowania wyróżnia się dwa podobszary – podobszar A i podobszar B, których granice zostały oznaczone na mapach ewidencyjnych stanowiących załącznik nr 1 do wskazanej uchwały. Dla mieszkańców Łasku, których nieruchomości znajdują się w poszczególnych podobszarach, podjęcie uchwały oznacza, że zostaną wprowadzone liczne ograniczenia w dysponowaniu przedmiotowymi nieruchomościami. Wskazane ograniczenia będą polegać, między innymi, w zakresie przeznaczania terenu, na zakazie zabudowy jedno i wielorodzinnej, zagrodowej i zamieszkania zbiorowego, a także mieszkaniowo – usługowej czy też zakazie przeznaczania terenu pod budowę szpitali, domów opieki społecznej, obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, działających w porze nocy. Jeżeli chodzi zaś o ograniczenia w zakresie korzystania z terenu to trzeba się liczyć między innymi z zakazem rozbudowy budynków jedno i wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego, zagrodowego, mieszkaniowo – usługowego, szpitali, domów opieki społecznej, a także obiektów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Dokładny zakres ograniczeń wynika z treści przedmiotowej uchwały i każdorazowo wymaga indywidualnego ustalenia w odniesieniu do poszczególnej nieruchomości. Niewątpliwie pierwszym krokiem, jaki winien być podjęty przez osobę zainteresowaną jest ustalenie czy dana nieruchomość objęta jest obszarem ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask

W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, która to szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. Nadto możliwe jest również uzyskanie dodatkowych świadczeń pieniężnych tytułem kosztów poniesionych na wygłuszenie budynków mieszkalnych. Nadmienić należy, że przedmiotowe roszczenia przysługują nie tylko właścicielowi nieruchomości, ale również użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a także osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. Ze wskazanymi roszczeniami podmiot uprawniony może wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie aktu prawa miejscowego, który w tym przypadku stanowi wskazana na wstępie niniejszego wpisu uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Jednocześnie na mocy postanowień uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. nr XXIX/379/16 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask utraciła moc uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2010 r. nr LI/1469/10 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask.

radca prawny Anna Krysiak-Schechinger
Kancelaria Radcy Prawnego

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak