adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie za opóźniony lot to niewątpliwie temat w ostatnim czasie bardzo popularny. Znaczna ilość zlecanych nam w związku z tym spraw może stanowić tego potwierdzenie. Z tego właśnie względu chcielibyśmy przybliżyć naszym przyszłym, jak i obecnym Klientom tematykę związaną z uzyskiwaniem świadczeń odszkodowawczych od przewoźników lotniczych w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, opóźnienia lub odwołania lotu, jak również w przypadku obniżenia komfortu podróży. Z uwagi na obszerny zakres materiału niniejszy wpis będzie dotyczył odszkodowania za opóźniony lot, zaś pozostałym tematom zostaną poświęcone kolejne wpisy na blogu Kancelarii.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, każdemu z pasażerów samolotu przysługują określone uprawnienia. W pierwszej kolejności przewoźnik jest zobowiązany do poinformowania pasażerów o ich prawach. Jeżeli lot jest opóźniony, przewoźnik ma obowiązek zapewnienia nam posiłków i napojów, jak również noclegu (w sytuacji, gdy wylot odbywa się dnia następnego niż pierwotnie założono). Oprócz wskazanych udogodnień, każdy z pasażerów ma również prawo do odszkodowania, jeżeli lot jest opóźniony o co najmniej 2 godziny (loty do 1500 km) albo 3 godziny (loty powyżej 1500 km) oraz jeżeli taka sytuacja ma miejsce z  winy przewoźnika. W chwili obecnej wysokość należnego odszkodowania wynosi od 250 euro do 600 euro na osobę i jest uzależniona od długości trasy lotu.

Podkreślenia wymaga, że wskazane wyżej prawa pasażerów znajdują swoje poparcie w orzecznictwie sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych, z których jednoznacznie wynika, że jeżeli dochodzi do opóźnienia lotu w wyżej opisanych okolicznościach, to przewoźnik ma obowiązek wypłacić pasażerowi świadczenie odszkodowawcze. Tak ukształtowana linia orzecznicza sądów powszechnych i sądów administracyjnych nie przekłada się niestety na ilość pozytywnych decyzji przewoźników lotniczych w przedmiocie wypłaty należnych pasażerom odszkodowań. Spotykając się z decyzją odmowną, uprawnieni do odszkodowania często rezygnują z dalszej drogi dochodzenia swoich praw. Ponadto niejednokrotnie już sam pierwszy kontakt z przewoźnikiem zagranicznym może powodować wiele trudności – począwszy od bariery językowej, po konieczność ustalenia przedstawiciela przewoźnika w Polsce, do którego moglibyśmy skierować swoje roszczenia. Mimo, że postępowanie w sprawie uzyskiwania odszkodowania za opóźniony lot nie należy do najłatwiejszych, to niewątpliwie warto podjąć działania, aby uzyskać należne pasażerowi świadczenie.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata lub radcę prawnego zajmującego się sprawami związanymi z  odmową przyjęcia na pokład, opóźnieniem lub odwołaniem lotu, jak również z przypadkiem obniżenia komfortu podróży może obejmować samą poradę prawną (na którą składa się również szczegółowa analiza zgromadzonej w sprawie dokumentacji), sporządzenie pisma wraz z wezwaniem do zapłaty, reprezentację w postępowaniu przed przewoźnikiem, a w razie konieczności także reprezentację przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego i przed sądem. Powierzenie prowadzenia swojej sprawy profesjonaliście niewątpliwie pozwoli na uniknięcie niepotrzebnego stresu i zaoszczędzenie cennego czasu, a co najważniejsze na osiągnięcie szybkiego i skutecznego efektu, jakim jest uzyskanie należnego pasażerowi odszkodowania.

 

radca prawny Anna Krysiak-Schechinger
Kancelaria Radcy Prawnego

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15

Majchrzak & Krysiak

Majchrzak & Krysiak