adwokatradcapabianice@gmail.com
(42) 307-07-70

List gończy i co dalej?

List gończy może zostać wydany na etapie postępowania przygotowawczego przez prokuratora, jak również na etapie postępowania sądowego przez sąd. Przesłankami, od których uzależnia się wystawienie listu gończego, jest wydanie wobec podejrzanego (oskarżonego) postanowienia o tymczasowym aresztowaniu oraz ukrywanie się podejrzanego (oskarżonego). Wydanie listu gończego jest zazwyczaj poprzedzone zarządzeniem poszukiwań danej osoby, co sprowadza się głównie do ustalania miejsca pobytu podejrzanego (oskarżonego) przez jednostkę Policji właściwą ze względu na ostanie miejsce zamieszkania lub pobytu oskarżonego. Kiedy poszukiwania nie przynoszą efektu, zostaje podjęta decyzja o wydaniu postanowienia o poszukiwaniu listem gończym.

Postanowienie o poszukiwaniu listem gończym jest niezaskarżalne.

W razie ujęcia i zatrzymania osoby ściganej listem gończym, zostaje ona niezwłocznie doprowadzona do sądu, który wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, w celu rozstrzygnięcia przez sąd o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu tego środka zapobiegawczego, chyba że prokurator po przesłuchaniu zatrzymanego zmienił już środek zapobiegawczy lub uchylił tymczasowe aresztowanie.

W liście gończym podaje się:

1) sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym;

2) dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, a przede wszystkim personalia, rysopis, znaki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę możliwości fotografii poszukiwanego;

3) informację o treści zarzutu postawionego oskarżonemu oraz o postanowieniu o jego tymczasowym aresztowaniu albo o zapadłym wyroku;

4) wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub sądu;

5) ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce.

 W liście gończym może zostać również wyznaczona nagroda za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego, a także udzieleniu zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej. List gończy rozpowszechnia się za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i internetu. Publikacja listów gończych jest odstępstwem od ogólnych zasad rozpowszechniania wizerunku. Uznaje się, że w przypadku listów gończych uprawniony do ochrony wizerunku, z uwagi na interes wymiaru sprawiedliwości, traci prawo do swobodnego rozporządzania swoim wizerunkiem.

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której o wystawieniu listu gończego podejrzany (oskarżony) dowiaduje się po kilku, a nawet kilkunastu latach od jego wystawienia, bo przykładowo przebywa poza granicami kraju.  W takim przypadku konieczne jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania sytuacji w celu zapobiegnięcia niespodziewanemu zatrzymaniu podejrzanego (oskarżonego) przez Policję, np. podczas kontroli na lotnisku czy wdrożenia innych środków, np. wydania europejskiego nakazu aresztowania. W momencie dowiedzenia się o wystawieniu i poszukiwaniu osoby listem gończym uzasadnione jest skontaktowanie się osobiście lub za pośrednictwem obrońcy w osobie adwokata lub radcy prawnego z organem, który wydał postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego (oskarżonego) listem gończym w celu ustalenia dalszych czynności w sprawie i uchylenia listu gończego.

Pomoc prawna świadczona przez adwokata albo radcę prawnego zajmującego się sprawami dotyczącymi osób poszukiwanych listem gończym może obejmować samą poradę prawną, jak również reprezentację klienta przed organami ścigania oraz przed sądem.

radca prawny Anna Krysiak-Schechinger
Kancelaria Radcy Prawnego

Pabianice, ul. Zamkowa 36 lok. 1.3
Łódź, ul. Radwańska 4 lok. 15